O nás

Oddělení klinické farmakologie

Oddělení je součástí realizace interního oboru klinické farmakologie, který má pečovat obecně o farmakoterapii z řady aspektů. Obor metodicky pečuje o úroveň stávající terapie, účastní se rovněž celého procesu vývoje nových léků. Téměř 30 let se zabývá problematikou angiologie a revmatologie a od r. 1995 též problematikou hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Je v těchto oborech akreditované.

Pokud nemá být činnost vykonávaná administrativně, pak je nutná plná klinická kvalifikace zúčastněných pracovníků a v tomto smyslu jde o jedno ze 4 interních pracovišť ve Fakultní nemocnici Plzeň. Vedle řešení běžné interní problematiky jsou poskytovány služby s odborným zaměřením na angiologii (cévní problematiku) a revmatologii. Pracoviště provádí léčbu přetlakovým kyslíkem. Kolektiv oddělení tvoří vysoce kvalifikovaný a zkušený lékařský i nelékařský personál. V oboru angiologie působí 3 plně kvalifikovaní lékaři v oboru revmatologie taktéž 5 plně kvalifikovaní lékařů. V oboru hyperbarické medicíny jsou 3 kvalifikovaní lékaři. Na universitním pracovišti je vykonávaná výzkumná a výuková činnost.

Součástí ambulantního provozu jsou denní lůžka a funkční vyšetřovna. 7 denních lůžek určených k podávání biologické léčby, analgetických, vazodilatačních infuzí a k aplikaci intermitentní pneumatické komprese u pacientů s lymfedémem. Funkční vyšetření zahrnuje bicyklovou ergometrii, vyšetření klaudikačního intervalu na pohyblivém chodníku. U pacientů s vázoneurózami oddělení provádí kapilaroskopické vyšetření nehtových valů.

Lůžková část

Lůžková stanice s 23 lůžky má povahu interního oddělení.

Ambulantní část

V provozu je jedna ambulance angiologická/interní, dvě revmatologické a ambulance biologické léčby.

Angiologické pracoviště

Umožňuje komplexní přístup k pacientům s tepenným onemocněním. Ošetřování se děje v přímé spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod a s Chirurgickou klinikou FN Plzeň. Diagnostika a terapeutické řešení jsou tak v přímé návaznosti. Provádí se například obnovení průchodnosti tepen angioplastikou (mechanickým rozšířením). V jiných případech chirurg pokračuje ve výkonu přiložením cévní protézy. Pracoviště má dlouhou tradici v řešení žilních onemocnění, především v léčbě žilní tromboembolické nemoci. Mnohaletým trvalým zájmem odborníků Oddělení klinické farmakologie je proto účast při vývoji nových antikoagulancií.

V oblasti nemocí spojených s aterosklerózou je rovněž zachována kontinuita v úspěšném řešení této problematiky. Prevence tepenných uzávěrů je realizována především tzv. antiagregační (protidestičkovou) léčbou, a proto se také zde soustřeďuje v současnosti těžiště výzkumného zájmu tohoto pracoviště. Oddělení spolupracovalo v minulých letech při vývoji většiny antihypertenziv a k léčbě rizikových faktorů patřil vždy zájem o metabolické poruchy, tj. o cukrovku a poruchy lipidického metabolizmu.

Revmatologické pracoviště

Jde o jediné zařízení mimo privátní sféru v aglomeraci. Rovněž lůžka jsou jediná s přímou specifikací pro revmatologii. Kvalifikovaný tým lékařů a dvě ambulance umožňují komplexní péči o revmatologického pacienta a řešení vážnějších revmatických onemocnění s využitím lůžkové kapacity. Antirevmatická terapie zažívá intenzivní rozvoj, neboť nyní dává možnost ovlivňovat přímo imunologickou poruchu jako příčinu revmatického onemocnění. Perspektiva revmatologických pacientů se proti minulým létům výrazně změnila. Provádění velmi účinné, ale také velmi nákladné biologické léčby, je jedním z kvalifikovaných výkonů revmatologického týmu. To předpokládá i účast při vývoji těchto léků.

Pracoviště hyperbarické medicíny

Oddělení je vybaveno hyperbarickou komorou, tuto lze provádět u nemocných ve vážnějších indikacích, např. při poškození mozku. Chronická léčba může mít efekt u nehojících se defektů žilního a tepenného původu nebo při nedoslýchavosti.

Výuka

Pracoviště je akreditováno v oboru angiologie, revmatologie a hyperbarické medicín a poskytuje možnost postgraduální výchovy v těchto oborech. Zúčastňuje se pravidelné výuky studentů na lékařské fakultě v interním oboru. Poskytuje příležitost k praktické výuce pro studenty sociálních fakult i středního zdravotnického školství. Na universitním pracovišti je vykonávaná výzkumná a výuková činnost.